ประเภท ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.) ครั้งที่ 12/2563
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี