ประเภท ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.) ครั้งที่ 1/2564