ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.)
ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พิธี
ก่อนการประชุม
1
การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล
2
มอบสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือน้ำท่วม (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี)
ระเบียบวาระ
ก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 1.2
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรณรงค์จิตสำนึกจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 1.3
การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนา Chatbot " MOPH Connect " วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 1.4
โครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 1.5
เร่งรัดการดำเนินงานงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 1.6
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.2
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3.1.1
พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 3.1.2
พิจารณา สสอ. ขอย้าย 2 ราย
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่องจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อทราบจาก Project Manager
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1.1
การดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.1.2
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2.1
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากกการจราจรทางถนน
ระเบียบวาระที่ 4.2.2.2
สรุปคะแนนประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 4.2.3
นายธงภักดิ์ มีเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3.1
การดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระเบียบวาระที่ 4.2.3.2
การดำเนินงาน DM / HT
ระเบียบวาระที่ 4.2.4
นายประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.4.1
รพ.สต.ติดดาว / PCC
ระเบียบวาระที่ 4.2.5
นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5.1
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.5.2
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.6
นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.7
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.8
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.2
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2.1
การจัดสรรเงินปรับเกลี่ย CF ระดับประเทศ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2.2
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล (นำเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่องเพื่อทราบจากสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ