ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.)
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พิธีก่อนการประชุม
.
1.1
การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
1.2
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ)
1.3
พิธีมอบโล่และใบประกาศนียบัตร อำเภอ บุคคล ที่มีผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 32 รางวัล (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ฯ)
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
ติดตามนโยบายสำคัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 1.2.1
งาน QOF
ระเบียบวาระที่ 1.2.2
งานพัฒนาการเด็ก
ระเบียบวาระที่ 1.2.3
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระเบียบวาระที่ 1.2.4
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระเบียบวาระที่ 1.2.5
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 1.2.6
งาน TO BE NUMBER ONE
ระเบียบวาระที่ 1.2.7
งานควบคุมป้องกันโรค COVID-19
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม / ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 2.2
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3.1.1
พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 3.1.2
พิจารณาค่าตอบแทนโรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลหนองหาน
ระเบียบวาระที่ 3.2
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ 3.2.1
พิจารณารับย้ายข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อทราบจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.1.1
กรมสุขภาพจิต สัปดาห์สุขภาพจิต
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อทราบจาก Project Manager/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1.1
การดำเนินงานควบคุมและป้องกันวัณโรคจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2.1
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
ระเบียบวาระที่ 4.2.3
นายธงภักดิ์ มีเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3.1
ดำเนินการงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย & ไอโอดีน
ระเบียบวาระที่ 4.2.4
นายประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5
นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5.1
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.6
นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.7
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.8
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.9
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.1
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นำเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 4.3.2.1
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่องเพื่อทราบจากสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบล
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ