ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.)
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พิธีก่อนการประชุม
.
1.1
การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
1.2
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดอุดรธานี  (งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม / ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 2.2
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3.1.1
พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 3.1.2
พิจารณาการขอเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อทราบจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อทราบจาก Project Manager/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1.1
การดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.1.2
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2.1
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากกการจราจรทางถนน (นำเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2.2
การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องฟอกอากาศ
ระเบียบวาระที่ 4.2.3
นายธงภักดิ์ มีเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3.1
การดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระเบียบวาระที่ 4.2.4
นายประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5
นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5.1
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.5.2
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.6
นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.7
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.8
นางสาวปราณี พระโรจน์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.9
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.10
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.1
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.1.1
งบลงทุน
ระเบียบวาระที่ 4.3.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2.1
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล (นำเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่องเพื่อทราบจากสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ