Template
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.)
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พิธีก่อนการประชุม
.
1.1
การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
1.2
พิธีประดับอินทรธนูอ่อนแก่ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
1.2.1
นางสาวปราณี พระโรจน์
1.3
พิธีมอบเกียรติบัตร ฯ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1.1
การยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว
ระเบียบวาระที่ 1.1.2
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้ประกอบการ (Solar Private PPA)
ระเบียบวาระที่ 1.2
ติดตามงานตามนโยบายสำคัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 1.2.1
งาน QOF
ระเบียบวาระที่ 1.2.2
งานพัฒนาการเด็ก
ระเบียบวาระที่ 1.2.3
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระเบียบวาระที่ 1.2.4
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระเบียบวาระที่ 1.2.5
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (cloud และ e-Family Folder)
ระเบียบวาระที่ 1.2.6
งาน TO BE NUMBER ONE
ระเบียบวาระที่ 1.2.7
งานควบคุมป้องกันโรค COVID-19
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม / ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564
ระเบียบวาระที่ 2.2
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3.1.1
พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 3.1.2
พิจารณาอนุมัติดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 12) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงพยาบาลอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 3.2
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ
ระเบียบวาระที่ 3.2.1
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ระเบียบวาระที่ 3.2.2
พิจารณาย้ายข้าราชการ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อทราบจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.1.1
ศูนย์อนามัยที่ 8
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อทราบจาก Project Manager/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1.1
การดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ระเบียบวาระที่ 4.2.2.1
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากกการจราจรทางถนน
ระเบียบวาระที่ 4.2.3
นายธงภักดิ์ มีเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.3.1
การดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไอโอดีน
ระเบียบวาระที่ 4.2.3.2
การดำเนินงาน DM/HT
ระเบียบวาระที่ 4.2.4
นายประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5
นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5.1
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.6
นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.7
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.8
นางสุปราณี สูงแข็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.9
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.10
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.1
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1.2
ผลการทดสอบความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.3.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นำเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 4.3.2.1
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่องเพื่อทราบจากสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ