ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.)
ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พิธี
ก่อนการประชุม
1
การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
-
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 18 อัตรา
-
ตำแหน่งที่จะบรรจุในระยะที่สองมี สายงาน ให้แก่เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา วิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ และโภชนากร 
จำนวนที่แน่นอนกระทรวงจะส่งเข้าเมล์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 1.2
กำหนดเฉดสีอาคาร
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม / ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระที่ 2.2
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3.1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3.1.1
พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อทราบจากหน่วยงานสาธารณสุขเกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อทราบจาก Project Manager/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ
1)
การดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดอุดรธานี
2)
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1)
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากกการจราจรทางถนน
ระเบียบวาระที่ 4.2.3
นายธงภักดิ์ มีเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1)
การดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2)
การดำเนินงาน DM/HT
ระเบียบวาระที่ 4.2.4
นายประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
-
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.2.5
นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1)
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
2)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี
3)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ จังหวัดอุดรธานี ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4.2.6
นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
-
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.2.7
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
-
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.2.8
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
-
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1)
กำหนดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2)
กำหนดการประชุมสรุปประเมินผล คปสอ. จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting
3)
กำหนดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสาธารณสุขตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
4)
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1)
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล (นำเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
รพ.อุดรธานี Inappropriate refer
ระเบียบวาระที่ 4.4.2
รพ.อุดรธานี UDH Dr.Narong violence
ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่องเพื่อทราบจากสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ