ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (กวป.)
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พิธีก่อนการประชุม
.
1.1
การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
1.2
การลงนามตำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
แนะนำผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี
1.
แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
2.
นายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
3.
นายแพทย์ปิยะพงษ์ คำบูชา หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ระเบียบวาระที่ 1.2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตามงานสาธารณสุขตามนโยบายสำคัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 1.2.1
งาน QOF
ระเบียบวาระที่ 1.2.2
งานพัฒนาการเด็ก
ระเบียบวาระที่ 1.2.3
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระเบียบวาระที่ 1.2.4
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระเบียบวาระที่ 1.2.5
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cloud และ e-Family Folder)
ระเบียบวาระที่ 1.2.6
งาน TO BE NUMBER ONE
ระเบียบวาระที่ 1.2.7
งานควบคุมป้องกันโรค COVID-19
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม / ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ 2.2
เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 3.1.1
พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
ระเบียบวาระที่ 3.2
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระเบียบวาระที่ 3.2.1
พิจารณาย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่องเพื่อทราบจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 4.1.1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่องเพื่อทราบจาก Project Manager/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านผือ
1.
One Province One Hospital
2.
Service Plan
3.
การดำเนินงานควบคุมวัณโรคจังหวัดอุดรธานี
4.
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
5.
การย้ายสับเปลี่ยนพยาบาล
6.
Financial สำหรับผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ 4.2.2
นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1.
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน
ระเบียบวาระที่ 4.2.3
นายธงภักดิ์ มีเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.
การดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย & ไอโอดีน
ระเบียบวาระที่ 4.2.4
นายประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ระเบียบวาระที่ 4.2.5
นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1.
สถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
2.
สถานการโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.6
นายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.7
นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.8
นางสุปราณี สูงแข็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.2.9
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.2.9.1
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.2.10
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1.
รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2
กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นำเสนอโดยเอกสาร)
1.
สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล
2.
การปรับเกลี่ยเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่องเพื่อทราบจากสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่องเพื่อทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ